اصطلاحات پزشکی

مدير انجمن: peyman007

اصطلاحات پزشکی

پستتوسط peyman007 » 12 آذر ماه 1391, 16:48

نوشته اين قسمت اختصاص دارد به مكالمات روزمره با اين تفاوت كه اين مكالمات فقط در محدوده محيطهاي پزشكي و رفتن به دكتر و امثال آن است اهميت اينگونه مكالمات براي كساني كه در كشورهاي خارجي زندگي ميكنند پوشيده نيست.اميدوارم برايتان قابل استفاده باشد.
لطفا نظرتان را در مورد اينگونه مكالمات كه در خصوص يك محيط خاص است بيان كنيد.
-----------------------------
1-   ميخواهم وقت بگيرم
I would like to make an appointment
2-   اين علائم را پيش از اين هم داشته ام
I had these symptoms before
3- نسبت به پني سيلين حساسيت دارم
I am allergic to penicillin
4- به نوار چسب  (چسب زخم) حساست دارم.
I am allergic to adhesive plaster
5- حق ويزيت چقدر
What are the fees 6- تشخيص بيماري چيست؟ آيا جدي
What is the diagnostic? Is it serious7- هر چند وقت بايد پانسمان را عوض كنم؟
How often do I need to change the dressing
8- كي بايد براي معاينه مجدد باز گردم؟
When do I return for checkups
9- چگونه بايد اين دارو را بخورم؟
How do I take this medication
10- چه مدت بايد اين درمان را ادامه دهم؟
How long I should follow this treatment
11- آيا بايد وقت مجدد بگيرم؟
Do I have to make another appointment
12- ممكن است خانواده من را مطلع سازيد (مثلا بعد از بستري شدن).
Can you please contact my family
13- آيا درد داريد؟
Are you in pain
14- آيا براي اين حالت پيش از اين درمان شده ايد.
Have you been treated for this condition before
15- آيا امروز اجابت مزاج داشته ايد؟
Have you had a bowel movement
16- آيا بيماري فشار خون داريد؟
Do you have high blood pressure
17- آيا براي اين بيماري عكس هم گرفته ايد؟
Have you ever had an X-ray for this disease
18- براي (ارائه به) بيمه به گواهي پزشكي نياز دارم.
I need a medical certification for insurance
19- بايد از خونتان نمونه برداري كنيد.
You need to take a blood sample
20- بايد آمپول بزنيد.
You need to get an injection
21- بگذاريد درجه حرارتان را بگيرم.
Let me take your temperature
22- بگذاريد نبضتان را بگيرم.
Let me take your puls
23- بايد پزشك متخصص قلب شما را معاينه كند.
You need to be checked by a heart specialist
24- لطفا اين فرم پذيرش را پر كنيد
Please fill out this admission form
25- اين دستوراتي است كه بعد از ترخيص بايد مراعات كنيد.
Here are the instructions you need to follow after your discharge
26- بدون اينكه پرستار را مطلع كنيد نبايد از تختتان بلند شويد.
You must not leave your bed without informing the nurse
27- شركت بيمه درماني شما كدام است.
What health insurance do you have
28- كدام يك از اعضاء خانواده شما به اين بيماري مبتلا هستند.
Which of your family member are infected with this disease
29- در سوابق خانوادگي شما آيا بيماري ارثي اي وجود دارد.
Do you have a genetic disease in youe family history
30- اين يك بيماري انگلي است.
This is a parasitic disease
31- لطفا جواب آزمايشتان را به من بدهيد.
Let me have your laboratory tests
32- جدول واكسيناسيون فرزندتان را به من بدهيد.
Show me the vaccination record of youe child
33- آيا درد شما دائمي است يا متناوب است (گه گاه ول ميكند و باز ميگيرد).
Is the pain steady or intermittent
34- درد قولنج دارم.
I have a crampy pain
35- محل دقيق درد را نشان دهيد.
Point to the exact place
36- آيا عوارض هم وجود دارد؟
Are there ant side effects
37- لطفا اين نسخه را بپيچيد.
Please make up this prescription
38- اثر دارو از كي شروع خواهد شد؟
When will the medication start to work 39- من بيماري قند دارم.
I am a diabetic
40- شما دچار مسموميت غذائي شده ايد.
You have a food poisoning problem
41- براي اسهال / يبوست دارو ميخواهم.
I need a medication for diarrhea / constipation
42- دستم تاول زده است.
There is a blister on my hand
43- پوست تنم دچار خشكيدگي شديدي شده است.
Ther is a serious dehydration in my skin
44- پاشنه پايم ميخچه دارد.
There are some corns in my sole
45- داروئي براي سرفه هاي خشك ميخواهم.
I need a medication for a dry coughing
46- داروئي براي سرفه هاي همراه با اخلاط ميخواهم.
I need a medication for a productive coughing
47- پمادي براي گزيدگي حشره (پشه) ميخواهم.
I need an ointment for an insect bite
48- دچار سوء هاضمه شده ام.
I have indigestion
49- شبها از بي خوابي رنج مي برم.
I suffer from insomnia at nights
50- تنم خارش دارد.
My skin is itching
51- بيماري سفر دارم (هنگام مسافرت حال تهوع به من دست ميدهد).
I have motion sickness
52- پايم رگ به رگ شده است.
My leg has sprained
53- اين پماد روي محل بماليد.
Apply this ointment to the effected area
54- بيش از مقدار دستور داده شده استفاده نكنيد
Do not take more than the prescribes dose
55- اين دارو را تا آخر دو مرتبه در روز بخوريد.
Take his medication tow times a day untill the supply is finished
56- اين قطره را در روز دو بار در چشمتان بچكانيد.
Instill the drops into your eyes to times a day
57- از وقتي كه دارويم تمام شده ادامه درمان را متوقف كرده ام.
I stopped following the treatmen scince the supply ran out
58- نميتوانسم قرص را قورت بدهم
I could not swallow the pills
59- چون از اثرات جانبي احتمالي نگران بودم خوردن دارو را متوقف كردم.
I stpped taking the drug scince I was worried about possible side effects
60- از لحاظ بينائي مشكل دارم.
I have problem with my eyesight
61- آيا ميتوانم روزه بگيرم.
Can I fast at this time
62- بايد به من اجازه داده شود كه در مواقع مشخص نماز بخوانم.
I must be allowed to pray at specific times
63- شما بايد تحت عمل جراحي قرار بگيريد.
You ought to have an operation
64- (در بيمارستان) خواهشمندم سر تخت را بالا بياوريد.
Please raise the head of the bed
65- لطفا كركره ها را ببنديد.
Please close the shutters
66- اگر ميشود پرده ها را بكشيد.
Please close the cutrain, if possible
67- آيا ميتوانيد اشياء قيمتي من را در محل امني قرار دهيد؟
Could you please put my valuables into a locked safe
68- چند وقت است كه اين حالت را داريد؟
How long have you felt this way? 69- آيا دوست داريد با كسي از طرف شما تماس بگيريم؟
Do you want us to contact one of you?
70- آيا ميتوانيد زانوهايتان را خم كنيد؟
Can you bend your knees?
71- آيا احساس خواب آلودگي ميكنيد؟
Are you drowsy.
72- آيا حال تهوع داريد.
Are you nauseated
73- سرم گيج ميرود.
I am dizzy.
74- آخرين عادت ماهيانه تان كي بوده است؟
When was your last period?
75- شما بايد به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل شويد.
You will need to be transferred to the intensive care unit
76- آيا دخانيات مصرف ميكنيد؟
Do you smoke?
77- الان بخيه ميزنم
I am going to put in stitches.
78- بخيه ها بايد هفته ديگر برداشته شوند.
The stitches should be removed in a week.
79- شما بايد از كمپرس آب سرد استفاده كنيد.
You need to apply cold compresses.
80- قبل از عكس بايد از يك ملين استفاده كنيد.
You have to take a laxative bofre to x-rate.
81- خواهش ميكنم دراز بكشيد.
Please lie down.
82- نفس عميق بكشيد و آن را نگه داريد سپس خارج كنيد.
Take a deep breath and hold it then let the breath out.
83- منتظر باشيد تا صدايتان بزنيم.
Please wait until we call you.
84- آيا بايد همين الان عمل بشوم
Must I have the operation right away?.
85- آيا عمل ميتواند به تاخير بيافتد؟
Can the operation wait?
86- لازم است كه به منظور رضايت دادن به اينكه عمل شويد اينجا را امضاء كنيد.
You need to sign a consent form for the operation
87- آيا از بيماريهائي مانند ناراحتي قلبي و يا اختلال تنفس رنج ميبريد؟
Do you suffer from any illness such as heart disease or a pulmonary disorder?
88- احساس بي قراري شديدي دارم.
I feel an extreme agitation
89- آيا در خانواده شما كسي بود كه با داروي بي هوشي واكنشي (نامطلوب) داشته باشد؟
Has anyone in your family ever had a reaction to an anesthetic?
90- بعد از تزريق نبايد به تنهائي بلند شويد.
You must not get on your own after the injection.
91- جراحي شما به صورت بي حسي موضعي انجام ميشود.
Your operation will be with a local anesthetic
92- ميخواهم يك نفر به من ياد بدهد كه چگونه با چوب زير بغل راه بروم
I would like someone to shoe me how to walk with crutches
93- كي ميتوانم فعاليتهاي معمولي خود را از سر بگيرم؟
When can I resume my normal activities.
94- چه احتياطهائي را بايد انجام دهم؟
What precautions must I take?.
95- بتدريج فعاليتهايتان را به صورتي كه تذكر داده شد افزايش دهيد.
Gradually increase your activities as instructed.
96- از بالا رفتن غير ضروري از پله ها اجتناب كنيد.
Avoid climbing unnecessary stairs.
97- از ورزش زياد (فعاليت زياد) اجتناب كنيد.
Avoid overexertion
98- اگر سوالي داشتيد ترديد به خود راه ندهيد. از ما سوال كنيد.
  Don't hesitate to call us if you have any question.
99- با چه وسيله اي به منزل بر ميگريد.
How are you travelling home
100- زخم محل عملم (برش) متورم است.
My incision is swollen.
101- زخم محل عملم (برش) ترشحات چركي دارد.
My incision is oozing pus.
102- اشتها ندارم.
I have no appetite.
103- احساس افسردگي ميكنم
I am feeling depressed.
104- از سوزن و سرنگ مشترك استفاده نكنيد.
Do not share syringes and needles.
105- ضمن پرستاري از يك بيمار مبتلا به ايدز خراش برداشتم.
I Pricked myself while caring for an AIDS patient.
106- چه مدت طول خواهد كشيد كه خون از نظر ايدز مثبت شود.
How long does it take to become HIV positive.
107- احتمال اينكه بيماري در من ظاهر شود چقدر است؟
What chance I have of developing the illness.
108- نميدانم تا چه مدت از عهده خودم بر مي آيم (كه كارهايم را خودم انجام دهم)
I wonder how long I can manage myself.
109- به كمكهاي عاطفي احتياج دارم (مثلا چون روحيه ام ضعيف شده)
I need emotional support.
110- شما دچار عفونت ريوي شده ايد.
You have a lung infection.
111- چگونه از اين دستگاه بخور استفاده كنم؟
How to use this inhaler?
112- بيني ام گرفته است.
I have a stuffy nosy.
113- بيني ام آبريزي دارد.
I have a runny nose.
114- بثورات پوستي دارم.
I have a rash (in my skin).
115- در قفسه سينه ام احساس فشار ميكنم.
I have a tightness in my chest.
116- اولين بار كي متوجه شديد كه اين حالت را داريد؟
When did you first notice this condition?
117- براي پيشگيري از حملات بعدي (مانند حمله آسم) بايد از يك اسپري استفاده كنيد.
To prevent further attacks you need to use an aerosol spray
118- شما باید در بیمارستان بستری شوید.
You need to be admitted to hospital.
119- برای شستشو باید از صابونهای ملایم استفاده کنید (بوی تند نداشته باشند).
You should use a mild soap when washing your skin.
120- ورزشهایتان را باید ادامه دهید.
You should continue to your exercises.
121- از درد ناحیۀ قفسۀ سینه رنج میبرم.
I am suffering from a chest pain.
122- متوجه شده ام که هنگام ورزش نفسم تنگ میشود.
I have noticed that I am short of breath when I exercise.
123- آیا با قطع ورزش تنگی نفستان از بین می رود؟
Is your shortness of breath relieved by stopping exercise?
124- دستها و پاهایم ورم کرده اند.
My hands and feet are swollen.
125- وزنم کم / زیاد شده است.
I have lost / gain weight.
126- درد تیر کشنده ای در گردنم وجود دارد.
There is a radiating pain in my neck.
127- آیا متوجه شده اید که ضربانی در ناحیه گردن احساس کنید.
Have you noticed that you feel throbbing in your neck?
128- آیا متوجه شده اید که اخلاط خونی داشته باشید؟
Have you noticed any cough up blood?
129- احساس خستگی بیش از حد داردم.
I feel an excessive fatgue.
130- گویا نبضم سریع میزند.
As if I have a rapid pulse.
131- برای کند کردن ضربان قلبتان باید این دارو را مصرف کنید.
You should take this medication to slow down your heart rate.
132- ضربان قلبم نا منظم است.
I have an irregular pulse
133- میخواهم دندانم را جرم گیری کنم.
I would like to have my teeth scaled (cleaned).
134- دندانم کرم خورده است.
I have a chipped tooth.
135- پر شدگی دندانم افتاده است.
I lost a filling.
136- هنگامی که روی دندان فشار وارد میشود دردش بیشتر میگردد.
The pain is worse when the tooth is pressed on.
137- لطفا وضع کلی سلامت جسمی اتان را به من بگوئید.
Please tell me about your general state of health.
138- دندانتان باید کشیده شود.
Your tooth needs to be extracted.
139- آیا دندانتان نسبت به سرما حساس است.
Is your teeth sensitive to cold?
140- تف کنید و دهانتان را بشوئید.
Spit and rinse out your mouthpeyman007
دوست کوشا
دوست کوشا
 
پست ها : 263
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1391, 18:14
محل سکونت: www.irlanguage.com
تشکر کرده: 372 بار
تشکر شده: 471 بار
امتياز: 8595

بازگشت به انگلیسی عامیانه Slangs, Idioms, Saying

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان