آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی2

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی2

پستتوسط peyman007 » 8 آذر ماه 1391, 15:01

قسمت 7

each, every, either, neither:


-اeach و every به معنای "هر" و "هر یک از" هستند. every گاهی معنی "همه" نیز می دهد.Each book is ...d

هر کتابی، هر یک از کتابها


Every room is ...a

هر اتاقی، هر یک از اتاقها، همه اتاقهانکته: کمیت نما تعیین می کند اسم بعد بصورت مفرد یا جمع بیاید. در فارسی نیز همینگونه است بنابراین در ترجمه به کمیت نمای فارسی توجه می کنیم. "هر یک از" کمیت نمای فارسی است و اسم بعد از آن باید جمع باشد. پس با اینکه room مفرد است، در ترجمه بعد از "هر یک از" می نویسیم "اتاقها".


-اeither به معنی "هر یک از (این، آن) دو" است.Either way is possible

هر یک از این دو راه / هر یک از دو راه عملی استنکته: تفاوت بین either و each/every این است که در either منظور یکی از دو مورد است اما each/every یکی از چندین مورد است.-اneither به معنی "هیچ یک از (این، آن) دو" است و فعل جمله بصورت منفی ترجمه می شود.You can go neither way

هیچ یک از این دو راه / هیچ یک از دو راه را نمی توانی بروینکته: اسم بعد از این چهار کمیت نما که به e-quantifiers معروفند قابل شمارش مفرد و فعل آنها نیز مفرد است.


نکته:


- چنانچه بعد از کمیت نماهای ساده of بیاید حتماً پس از آن یک معرفه ساز (غالباً the) می آید. این the سمبلیک است و به جای آن ممکن است صفات ملکی، these، those و ... قرار بگيرد. اسم نیز همواره به صورت جمع می آید.


- کمیت نماهایی که محدودیت اسم دارند (مانند both ،several ،many ،e-quantifiers و ...) هر گاه با of همراه شوند the سمبلیک می گیرند و اسم بعد از the بصورت جمع می آید اما فعل با کمیت نما مطابقت می کند.


- ترجمه کمیت نما با of و بدون of هیچ تفاوتی ندارد.every student is ... ----->every of the students is ...a


many books are ... ----->many of the books are ...a


both books are ... -----> both of the books are ...a


one book is ... -----> one of the books is ...a


two students are ... -----> two of the students are ...a


several bags are ... -----> several of the bags are ...a

----------------------------

قسمت 8

no:


ا- no به معنای "هیچ" و "تهی" است و فعل جمله به صورت منفی ترجمه می شود.No book is ...d

هیچ کتابی ... نیست


No books are ...d

هیچ کتابی ... نیست


No water is ...d

هیچ آبی ... نیستNo oil is in the pipe.a

هیچ روغنی / روغنی در لوله وجود ندارد.The teacher asks a question in the class on no Monday.a

معلم در کلاس در هیچ دوشنبه ای سوالی نمی پرسد.


نکته: no محدودیت اسم ندارد (کمیت نماهایی که محدودیت اسم ندارند فعلشان با اسم مطابقت می کند).


نکته: پس از no اسم قابل شمارش مفرد و جمع از لحاظ معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند.


No birds are on the tree = No bird is on the treeنکته: پس از of ،no نمی آید و no of نداریم.

--------------------------------------------------

قسمت 9

all:


ا- all به معنای "همه" ، "تمام" و "کل" است.

You should study all the book.d

شما باید همه / تمام / کل کتاب را بخوانید.


You should study all the books.d

شما باید همه / تمام / کل کتاب ها را بخوانید.


All the water is polluted.a

همه / تمام / کل آب آلوده است.


You should clean all the house.a

تو باید همه / تمام / کل خانه را تمیز کنی.


نکته: all محدودیت اسم ندارد. کمیت نماهایی که محدودیت اسم ندارند با of هم محدودیت اسم ندارند و فعلشان با اسم مطابقت می کند.All of the book is ...a

همه / تمام / کل کتاب ... است.All of the books are ...a

همه / تمام / کل کتاب ها ... هستند.


All of the water is ...a

کل / تمام / همه آب ... است.__________________

قسمت 10

more:


ا- more یا قید تفضیلی ساز برای صفت است که در این صورت با صفت بعد از آن "صفت + تر" ترجمه می شود یا کمیت نما است که به معنای "تعداد بیشتری" است.more beautiful girls

a(more: M1)s تعداد بیشتری دختر زیبا

a(more:adv)a دختران زیباتر


* هر دو ترجمه صحیح است و جهت رفع ابهام باید با توجه به جمله ترجمه مناسب را به کار ببریم. چنانچه صحبت از تعداد بود، تعداد بیشتری را به کار می بریم.more corrugated pins

a(more: M1)s تعداد بیشتری پین آجدار

a(more:adv)a پین های آجدارتر


more important rules

a(more: M1)s تعداد بیشتری قاعده مهم

a(more:adv)a قواعد مهم تر* اگر صحبت از اهمیت قواعد بود "قواعد مهم تر" و چنانچه بحث بر سر تعداد قواعد بود "تعداد بیشتری قاعده مهم" را به کار می بریم.


نکته: more تنها زمانی می تواند کمیت نما باشد که اسم آن قابل شمارش جمع یا غیر قابل شمارش باشد. زمانی که اسمم مفرد است دیگر معنای تعداد بیشتری نمی دهد.the more difficult exercise

a(more:adv)a تمرین سخت ترینکته: چنانچه صفت پس از more تک هجایی باشد more قید تفضیلی ساز نیست و نمی توان آن را "صفت + تر" ترجمه کرد. صفات تک هجایی با er تقضیلی می شوند.more strong columns

a(more: M1)s تعداد بیشتری ستون قوی


more bright colors

a(more: M1)s تعداد بیشتری رنگ روشن


the more interesting novel

a(more:adv)a رمان جالب تری


more practical techniques

a(more: M1)s تعداد بیشتری تکنیک کاربردی

a(more:adv)a فنون / تکنیکهای کاربردی تر


more broad domains

a(more: M1)s تعداد بیشتری حوزه گسترده


the more expensive cars

a(more: M1)s تعداد بیشتری ماشین گرانقیمت

a(more:adv)a ماشین های گرانتری


more purified gold

a(more: M1)sمقدار بیشتری طلای ناب

a(more:adv)a طلای خالص تر* تمام فلزات و عناصر شیمیایی غیر قابل شمارش اند. بنابراین more اینجا کمیت نما نیز هست.more contaminated water

a(more: M1)sمقدار بیشتری آب آلوده

a(more:adv)a آب آلوده تر


more narrow rods

a(more: M1)s تعداد بیشتری میله باریک

a(more:adv)a میله های باریک تر


more dirty managers

a(more: M1)s تعداد بیشتری مدیر فاسد

a(more:adv)a مدیران فاسدتر


more bitter memories

a(more: M1)s تعداد بیشتری خاطره تلخ

a(more:adv)a

-------------------------------

قسمت 11

نکته: صفات دو هجایی که به ow، er و y ختم می شوند هم با er و هم با more تفضیلی می شوند. اما در تست یا تافل هرگز با more تفضیلی نمی شوند (پس هنگام ترجمه هر دو حالت کمیت نما و تفضیلی ساز را در نظر می گیریم و با توجه به متن، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم).


narrower, dirtier, bitter, clevererجدول more: (برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید)Image has been scaled down 18% (1137x332). Click this bar to view original image (1382x403). Click image to open in new window.
http://www.cafedexign.com/attachment.php?attachmentid=51343&d=1305842887"%20border="0"%20alt="[تصویر:%20attachment.php?attachmentid=51343&d=1305842887]"%20style="border:%20none;%20width:%201137px;


نکته: هرگز دو کمیت نما به صورت همزمان در یک گروه اسمی وجود ندارد. چنانچه قبل از more کمیت نمای دیگری ظاهر شود آن را "دیگر" یا "بیشتر" ترجمه می کنیم.دیگر / بیشتر <-- اسم + more + کمیت نما
i5 more books

5 کتاب دیگر


some more money

مقداری پول بیشتر


few more students

معدودی دانشجوی دیگر

--------------------------------

قسمت 12

less:


- چنانچه صفت تفضیلی باشد "کمتر + صفت" یا "صفت عکس + تر" ترجمه می شود و اگر کمیت نما باشد به معنی "مقدار کمتری (از)" است.- less فقط برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود بنابراین تنها در صورتی که اسم پس از آن غیر قابل شمارش باشد کمیت نما است و در مواقع دیگر صفت را تفضیلی می کند (برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید).


less big apples

سیب های کمتر بزرگ / سیب های کوچک ترless: adv)a)
less important rules

قواعد کم تر مهم / قواعد کم اهمیت ترi(less: adv)


the less difficult exercise

تمرین کم تر سخت / قواعد آسان ترi(less: adv)


less practical techniques

قواعد کم تر مهم / قواعد کم اهمیت ترless: adv)a)the less strong column


ستون کمتر قوی / ستون ضعیف تر i(less: adv)


the less bright color

رنگ کمتر روشن / رنگ تیره ترi(less: adv)


less pure gold

طلای کمتر خالص / طلای ناخالص ترless: adv)a)

مقدار کمتری طلای نابi(less: M1)


less contaminated water

آب کمتر آلودهless: adv)a)

مقدار کمتری آب آلودهi(less: M1)


less expensive cars

خودروهای کمتر گران / خودروهای ارزان ترi(less: adv)


less hot drink

نوشیدنی کمتر داغ / نوشیدنی خنک ترless: adv)a)

مقدار کمتری نوشیدنی داغless: M1)a)* drink غیر قابل شمارش است اما drinks قابل شمارش است و به انواع نوشیدنی دلالت دارد.


less hot drinks

نوشیدنی های کمتر داغ / نوشیدنی های خنک ترless: adv)a)


----------------------------------

قسمت 13

- صفات به دو گونه کمی و کیفی تقسیم می شوند. صفات کمی با کمیت فیزیکی مشخص قابل اندازه گیری است مثلhot (°C)i یاbig (m, cm)i؛ اما صفات کیفی خط مبدأ دارند و نسبی و سلیقه ای هستند مانند زیبایی. برای این گونه صفات از شبه جمله های موصولی استفاده می کنیم.less beautiful girls

دختران کم تر زیبا / دخترانی که از زیبایی کم تری برخوردارندi(less: adv)i


less clever students

دانشجویان کم تر باهوش / دانشجویانی که از هوش کم تری برخوردارند / دانشجویان کم هوش ترi(less: adv)iجدول less

Image has been scaled down 17% (1137x292). Click this bar to view original image (1363x349). Click image to open in new window.
http://www.cafedexign.com/attachment.php?attachmentid=51472&d=1306010670"%20border="0"%20alt="[تصویر:%20attachment.php?attachmentid=51472&amp;d=1306010670]"%20style="border:%20none;%20width:%201137px;


------------------------

قسمت 13

much:


- چنانچه کمیت نما باشد به معنی "مقدار زیادی" و اگر قید تشدید باشد به معنی "بسیار" است.


- much فقط در صورتی که با اسم غیر قابل شمارش بیاید می تواند کمیت نما باشد.much beautiful girls

دختران بسیار زیبا (much: adv)much important rules


قواعد بسیار مهمl(much: adv)


the much difficult exercise


تمرین بسیار سخت (much: adv)
the much practical techniquesتکنیک های بسیار کاربردی (much: adv)
much strong columnsستون های بسیار قوی (much: adv)
much pure goldطلای بسیار ناب (much: adv)مقدار زیادی طلای ناب l(much: M1)much contaminated waterآب بسیار آلوده (much: adv)مقدار زیادی آب آلوده (much: M1)
the much polluted airهوای بسیار آلوده (much: adv)مقدار زیادی هوای آلوده (much: M1)جدول much

Image has been scaled down 17% (1137x246). Click this bar to view original image (1365x295). Click image to open in new window.
http://www.cafedexign.com/attachment.php?attachmentid=55900&d=1311971640"%20border="0"%20alt="[تصویر:%20attachment.php?attachmentid=55900&amp;d=1311971640]"%20style="border:%20none;%20width:%201137px;


---------------------------------------------

قسمت 14

Intensifiers (قیود تشدید):بسیار (خیلی)much , very , so , quite , pretty , far + adj / adv


بیش از حد، بسیارtoo + adj / adv

این چای داغ است This tea is hot


این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is too hot to drink


این اقیانوس بسیار عمیق است This ocean is far / pretty deep


این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is too deep to exploreنکته: گاهی اوقات این قیود یکدیگر را نیز تشدید می کنند. هر گاه پس از too قید تشدید بیاید به معنی بسیار است نه بیش از حد.این اقیانوس بسیار بسیار عمیق است This ocean is too much deep


این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is much too deep to discovery


* چون از بیش از حد بیشتر نداریم اینگونه ترجمه می شود.بیش از حد < ---- much too adj / adv to v

بسیار بسیار < ---- too much adj / adv* بعد از too much امکان ظهور to+v وجود ندارد چون دیگر معنای بیشتر ندارد. ترکیب هایی که به معنی بیش از حد است با to v می آید و معنی را منفی می کند.این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است (قابل نوشیدن نیست) This tea is too hot to drink


این چای بسیار بسیار داغ است This tea is too much hot


این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is much too hot to drink- rather و fairly قید تشدید نیستند و صفت را توصیف می کنند. ترجمه آنها "نسبتاً" است. مثلاً fairly slowly و rather slowly نسبتاً آهسته ترجمه می شوند

--------------------------------------------------------------

قسمت 15

the very:

- the very اگر قبل از اسم بیاید نه قید تشدید است و نه کمیت نما، بلکه صفت اشاره است و "همان" ترجمه می شود.همان کتاب ها the very books


همان ماژیک the very marker


اینها همان کتابهایی هستند که دیروز به من دادی These are the very books you gave me yesterdayاین همان ماژیکی است که دیروز خریدم This is the very marker I bought it yesterdayنکته: چون the very کمیت نما نیست و صفت اشاره است برای اسم آن محدودیت نداریم.همان روغن the very oilنکته: the در the very سمبلیک است و می تواند با my, ..., this, that, ... ,such جایگزین شود.همین کتاب ها these very books


همان مرد that very man


همین چشمهایم my very eyes


من تو را با همین چشمهایم دیدیم I saw you with my very eyes


جلوی همین چشمهایم داشت دروغ می گفت She was lying before my very eyesنکته: اگر the very مرجع نداشته باشد ترجمه آن "خاص"، "ویژه" و "معین" است.مشکل خاص the very problem


نکته: very هرگز کمیت نما نبوده و نمی تواند بعنوان کمیت نما قبل از اسم بیایداین جمله نادرست است <-- we have very problemsنکته: وقتی پس از very صفت یا قید ظاهر شود معنی بسیار می دهد.


این غذا بسیار لذیذ است This food is very delicious

-------------------------------------------

قسمت 16

the most - most:


- اگر most به تنهایی بیاید و قبل از آن the نباشد ابهام ندارد. در این صورت کمیت نما و به معنای "اکثر" است.اکثر دختران زیبا در رستوران x غذا می خورند Most beautiful girls eat at x restaurantا- the most یا قید عالی ساز و ترجمه اش "صفت+ترین" است، یا کمیت نما و به معنای "بیشترین" است. در صورتی که صفت پس از آن تک هجایی باشد صرفاً کمیت نما است و چنانچه اسم پس از آن قابل شمارش مفرد باشد فقط قید تفضیلی ساز است. در بقیه موارد ابهام دارد و باید با توجه به متن مشخص کرد که کمیت نما یا قید تفضیلی ساز است.اکثر دختران زیبا most beautiful girls


the most beautiful girls


زیباترین دختران (most: adv)بیشترین دختران زیبا (most: M1)اکثر قواعد مهم most important rules


the most important rules


مهم ترین قواعد (most: adv)بیشترین قواعد مهم (most: M1)


اکثر رویدادهای عجیب most strange eventsthe most strange events

بیشترین رویدادهای عجیب (most: M1)

*strange تک هجایی است و برای عالی و تفضیلی کردن آن از more و most استفاده نمی شود و با est و er تفصیلی می شود. بنابراین the most در اینجا قید تفضیلی ساز نیست و فقط کمیت نما است.the most difficult exercise


سخت ترین تمرین (most: adv)
اکثر خطوط راست most straight lines


the most straight lines


بیشترین خطوط راست (most: M1)


اکثر رنگ های روشن most bright colors


the most bright colors


بیشترین رنگ های روشن (most: M1)


اکثر فرایندهای کاربردی most practical processesthe most practical processes

کاربردی ترین فرایندها (most: adv)بیشترین فرایندهای کاربردی (most: M1)
the most purified gold

خالص ترین طلا (most: adv)بیشترین طلای خالص (most: M1)


the most contaminated water


آلوده ترین آب (most: adv)بیشترین آب آلوده (most: M1)


the most hot drinks


داغ ترین نوشیدنی (most: adv)بیشترین نوشیدنی های داغ (most: M1)


the most shallow rivers


کم عمق ترین رودخانه (most: adv)بیشترین رودخانه های کم عمق (most: M1)جدول the most - most

Image has been scaled down 18% (1137x384). Click this bar to view original image (1371x462). Click image to open in new window.
http://www.cafedexign.com/attachment.php?attachmentid=59857&d=1316209661"%20border="0"%20alt="[تصویر:%20attachment.php?attachmentid=59857&amp;d=1316209661]"%20style="border:%20none;%20width:%201137px;


نکته: most of the کمیت نما و به معنی "بخش اعظم" / "اکثر" است و محدودیت اسم نیز ندارد.اکثر کتاب most of the book


اکثر کتاب ها most of the books


بخش اعظم شکر most of the sugar


بخش اعظم آب most of the water
fewer:ا-ا fewer هیچ گاه ابهام ندارد، همیشه کمیت نما است و "تعداد کمتری" ترجمه می شود.تعداد کمتری کتاب انگلیسی fewer English book


تعداد کمتری تمرین آسان fewer easy exercise


تعداد کمتری قاعده مهم fewer important rules


تعداد کمتری خط راست fewer straight lines


تعداد کمتری مسئله پیچیده fewer complicated problem

-----------------------------------

قسمت 17


Compound Quantifiers :


--------------------------------------------------------------------------------


کمیت نماهای مرکب (Compound Quantifiers):


- فهرستی از کمیت نماهای مرکب در زیر آمده است که در پست های بعد به آنها می پردازیم.a lot of

lots of

plenty of

the whole

the entire

all the

a great (good/ surprising) deal of

a large (small/ great/ good/ surprising/ considerable/ overwhelming/ terrible ...) amount(s) of

a large (great/ huge/ ...) quantity(s) of

a large (small/ ...) sum(s) of

a great (good/ ...) many of

a large number of

a number of

a couple of

a pair of

a dozen of

hundreds of

of واحدهای دهگان جمع

scores of

none of

of کمیت نماهای ساده

a few

a little
این کمیت نماها یک کلمه هستند و of متعلق به خودشان است و بعد از آن the نمی خواهد. در صورتیکه بعد از کمیت نماهای ساده که با of بیاید وجود the ضروری است.

--------------------------------

قسمت اخر
a lot of, lots of, plenty of:


- این سه کمیت نما تنها با اسم قابل شمارش جمع (فعل جمع) و غیر قابل شمارش (فعل مفرد) می آیند و ترجمه آنها "مقدار زیادی" و "تعداد زیادی" است.تعداد زیادی کتاب ... A lot of books are


مقدار زیادی آب ... A lot of water is
the entire, the whole, all the:


- این سه کمیت نما محدودیت اسم ندارند و به معنی "همه ی"، "تمامِ" و "کلِ" هستند.همه ی/ تمام/ کل کتاب ... The entire book is


همه ی/ تمام/ کل کتاب ها ... The whole books are


همه ی/ تمام/ کل آب ... All the water is
a great (good) deal of:


- اa great deal of فقط با اسم غیر قابل شمارش (فعل مفرد) می آید و به معنای "مقدار زیادی (از)" است.مقدار زیادی شکر a great deal of sugar** a great deal of books اشتباه است زیرا این کمیت نما هیچ گاه با اسم قابل شمارش نمی آید.
a large amount(s) of:


- این کمیت نما نیز فقط با اسم غیر قابل شمارش (فعل مفرد) می آید و به معنای "مقدار زیادی (از)" است.مقدار زیادی آب/ روغن ... A large amount of water/ oil is
*ترجمه large amounts of "مقادیر زیادی" است.مقادیر زیادی از غذا ... Large amounts of food is* a small amount of به معنی "مقدار کمی" است و ترجمه small amounts of "مقادیر کمی" است.مقدار کمی از روغن ... A small amount of oil is* هر کلمه دیگری به جای large باشد (مانند great/ good/ surprising/ considerable/ overwhelming/ terrible) باز هم همین معانی را می دهد.


** a large amount of classes اشتباه است زیرا این کمیت نما هیچ گاه با اسم قابل شمارش نمی آید.


برای نویسنده این مطلب peyman007 تشکر کننده ها:
Barney607 (18 مرداد ماه 1394, 14:03)
رتبه: 4.35%
 
peyman007
دوست کوشا
دوست کوشا
 
پست ها : 263
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1391, 18:14
محل سکونت: www.irlanguage.com
تشکر کرده: 372 بار
تشکر شده: 471 بار
امتياز: 8595

بازگشت به بحث و گفتگو پیرامون مترجمی زبان انگلیسی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان